تمرینات

از کتاب strikwerda تمرینات زیر را حل کرده و تحویل دهید. در صورت نیاز برنامه نویسی هم انجام داده و نتایج عددی را طبق خواسته تمرینات گزارش کنید.

فصل اول:

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.4.2, 1.4.4, 1.4.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.6.1, 1.6.3

فصل دوم:

2.1.1 (show for two functions in the list ), 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3

 

موفق باشید

/ 0 نظر / 43 بازدید